Gauzz

Centrum voor Gedragsstoornissen bij AUtisme en Zware Zorgbehoevendheid

Gauzz behandelt kinderen en jongeren van 6 tot en met 25 jaar bij wie de diagnose autismespectrumstoornis is gesteld, die functioneren op het niveau van een matig tot ernstige verstandelijke beperking en bij wie er sprake is van ernstige gedragsproblemen

Aanmelden
M 0471 10 90 90
onthaal@gauzz.be
Aanmelden kan enkel door een multidisciplinair samengesteld team, met minstens een (kinder- en jeugd)psychiater en een somatische arts. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan en het hele netwerk zich engageert tot een actieve deelname kan een revalidatietraject starten.
Gauzz doet geen crisisinterventies en biedt geen tijdelijk verblijf aan in afwachting van adequate opvang.

Na een aanmelding onderzoeken we het dossier en maken we een inschatting in functie van een revalidatie bij Gauzz. Pas als we kunnen objectiveren dat aan alle criteria is voldaan op basis van de ons toegestuurde documenten, wordt het dossier op de wachtlijst geplaatst.
De wachttijd is afhankelijk van de complexiteit en evolutie in de reeds lopende dossiers. Wanneer het dossier kan worden opgestart, wordt de verwijzer gecontacteerd om een intakegesprek te plannen. Dit is de klinische en inhoudelijke start van onze revalidatie. Afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek kan dat ambulant (outreach) of residentieel (tijdelijke opname) ingevuld worden. 

Opname
Leeftijd 11 tot 18 jaar: UPC KU Leuven, campus Kortenberg
Leeftijd 18 tot 25 jaar: Multiversum PZ Campus Amedeus in Mortsel

Ambulant
Leeftijd 6 tot en met 25 jaar: UPC KU Leuven, campus Kortenberg voor Vlaams-Brabant en Limburg
Leeftijd 6 tot en met 25 jaar: Multiversum PZ Campus Amedeus in Mortsel voor Oost-Vlaanderen en Antwerpen
Leeftijd 6 tot en met 25 jaar: PC Sint-Amandus in Beernem voor West- en Oost-Vlaanderen

Team Gauzz
prof. dr. Jean Steyaert, kinder- en jeugdpsychiater, verantwoordelijke Gauzz
dr. Karin Heyde, psychiater
dr. Marie-Jeanne Langenaken, kinder- en jeugdpsychiater
Rosien Mesdag, regiocoördinator Antwerpen
Eveline Neirynck, regiocoördinator West- & Oost-Vlaanderen
Aäron Vaneeckhout, regiocoördinator Limburg & Vlaams-Brabant


Project Gauzz


Gauzz staat voor Centrum voor Gedragsstoornissen bij Autisme en Zware Zorgbehoevendheid.
Het is een samenwerkingsverband tussen Multiversum (PZ Campus Amedeus in Mortsel) en het UPC KU Leuven (campus Kortenberg). Gauzz richt zich op het implementeren van een nieuwe Riziv-revalidatieconventie in Vlaanderen voor de behandeling van frequent optredend ernstig probleemgedrag bij personen van 6 tot en met 25 jaar met een reeds gestelde diagnose autismespectrumstoornis die functioneren op het niveau van een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

Hulpverlening vanuit Gauzz kan enkel starten indien aan de criteria van de conventie voldaan is.
diagnose autismespectrumstoornis gesteld door een multidisciplinair team
  • er is geen sprake van neurodegeneratief lijden
  • ontwikkelingsniveau matig tot ernstig verstandelijk beperkt (DSM criteria)
  • leeftijd 6-25 jaar (11-25 jaar voor opname)
  • is in zorg en blijft in zorg bij een multidisciplinair team waar tenminste een (kinder-) psychiater en een somatisch arts deel van uitmaken
  • ernstige gedragsproblemen komen gedurende ten minste drie maanden voor:
    • indien tenminste wekelijks optredend kan outreach gestart worden
    • indien tenminste dagelijks optredend is opname mogelijk
Deze criteria worden getoetst in de aanmeldfase. De conventie laat geen spoedopname, noch tijdelijk verblijf in afwachting van adequate opvang elders, toe.

Gauzz is gericht op revalidatie van ernstige gedragsproblemen binnen een multidisciplinair en evidence-based kader. Gedeelde zorg is een fundament van de revalidatie. Hierbij staat het vergroten van de draagkracht van het kind of de jongvolwassene en zijn context centraal, zodat hij terug in het verblijfsmilieu kan functioneren, met de zorg die daar voorzien is voor zijn beperkingen. Een belangrijk doel van de behandeling is het verbeteren van de algemene levenskwaliteit van de persoon zelf en zijn omgeving. Dat kan door gedragsproblemen te verminderen en ontwikkelingsgerichte revalidatie te bieden. Daarnaast richten we ons op het verhogen van de handelingsbekwaamheid van ouders, begeleiders en andere betrokken hulpverleners.

Gauzz biedt voor deze doelgroep enerzijds outreachende hulpverlening met begeleiding en behandeling in de thuis- of verblijfscontext en anderzijds is er, indien nodig, de mogelijkheid tot een observatie- en behandelopname van korte duur in de context van een psychiatrisch ziekenhuis. We bieden echter geen crisisopvang. Er zijn twee opname-eenheden met locaties in Mortsel en Kortenberg die elk beschikken over vier plaatsen. Daarnaast heeft Gauzz ook drie ambulante eenheden die outreachend werken over heel Vlaanderen. Het multidisciplinaire team van Gauzz bestaat uit een volwassenpsychiater, een kinderpsychiater en een team van orthopedagogen, psychologen, ergotherapeuten, logopedisten, psychomotore therapeuten, bachelors orthopedagogiek, psychiatrische verpleegkundigen, opvoedkundigen, sociaal werkers en administratieve functies. Tijdens opnames wordt samengewerkt met de somatisch arts van het ziekenhuis. We streven ernaar om als team onze kennis en expertise voortdurend te verbreden, te verdiepen en verder door te geven.

De hulp van Gauzz wordt ingeschakeld als de kwaliteit van leven van het kind of de jongvolwassene en zijn/haar omgeving ernstig onder druk komt te staan en andere professionele hulpverlening dreigt vast te lopen. Onderstaande gezamenlijke uitgangspunten geven richting aan de manier waarop we bij Gauzz werken.

We richten ons op complexe zorgvragen, waarbij er vaak al sprake is van een lang en uitgebreid hulpverleningsproces. Gauzz gaat samen met het gezin en andere zorgprofessionals op zoek naar mogelijkheden om de situatie van het kind of de jongere en zijn context te verbeteren.
Interne link
Het probleemgedrag staat nooit op zichzelf, maar vindt altijd plaats in wisselwerking tussen de persoon en de context. We proberen meer inzicht te krijgen in de functie van het gedrag, de factoren die bijdragen aan het ontstaan en het blijven bestaan van het probleemgedrag en de mogelijkheden tot verandering. Dit doen we door samen breed te kijken naar de persoon en zijn/haar context en ons niet te beperken tot het probleemgedrag op zich. Hierbij is het cruciaal om bij de beeldvorming rekening te houden met zowel de individuele kenmerken en het ontwikkelingsprofiel van de persoon met autismespectrumstoornis als met de kenmerken van het systeem. Diagnostiek en interventies gaan daarbij telkens hand in hand.

We werken vraaggestuurd en stellen samen met de context doelen op die we systematisch evalueren. Door ons te richten op de verandermogelijkheden en rekening te houden met de sterktes en kwetsbaarheden van de persoon en zijn/haar omgeving proberen we de situatie te verbeteren. Iedere situatie is uniek en vraagt daarom ook een unieke aanpak. We zoeken telkens naar een onderbouwde en verantwoorde manier van werken op maat van de persoon en de directe omgeving. Zo proberen we stap voor stap te komen tot verandering en groei bij alle betrokkenen.

Gauzz neemt de zorg niet over, maar is tijdelijk betrokken ter aanvulling en versterking van het bestaande zorgnetwerk. We vragen dan ook een actieve inzet en het engagement van alle betrokkenen in de verschillende stappen van het hulpverleningsproces. De ondersteuning vanuit Gauzz eindigt wanneer het gezin en de hulpverleningscontext weer voldoende perspectief, mogelijkheden en draagkracht hebben om zelf verder te kunnen of wanneer we vanuit Gauzz geen toegevoegde waarde meer kunnen bieden in de bestaande hulpverleningscontext. In onderling overleg kan Gauzz, indien nodig, terug ingeschakeld worden.